ZAKLJUČNI IZPIT 2022/2023

 

Pogoje, način in postopek opravljana zaključnega izpita v izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja določa Pravilnik o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 56/08, 50/10, 23/11), ki ga na podlagi drugega odstavka 75. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) izdaja minister za šolstvo in šport. Zaključni izpit se opravlja v skladu z izobraževalnim programom »Frizer SPI« in šolskimi pravili o zaključnem izpitu, ki so dostopna na spletni strani Srednje frizerske šole Ljubljana.

 

PREDLOG TEM IN MENTORJEV DRUGE IZPITNE ENOTE (STORITEV IN ZAGOVOR) ZAKLJUČNEGA IZPITA 2021/2022

Na sestanku dne 25. 9. 2022 sta šolska komisija za zaključni izpit in aktiv učiteljev frizerstva sprejela sklep, da se za zaključni izpit v šolskem letu 2022/2023 razpiše naslednja tema:

 

Slavnostne pričeske za zaključni ples

Kandidati na zaključnem izpitu opravljajo naslednja dela:

 • zahtevno barvanje na ženskem modelu (dvostopenjsko barvanje ali dvobarvni prameni),
 • žensko modno striženje in oblikovanje pričeske s fenom in ščetko (na ženskem modelu),
 • oblikovanje slavnostne večerne pričeske za zaključni ples (na ženskem modelu),
 • ličenje za zaključni ples (na istem modelu),
 • nega rok in nohtov (na istem modelu),
 • moško striženje in oblikovanje pričeske za zaključni ples (na moškem modelu),
 • poročilo (pisna naloga) in spremljajoča dokumentacija storitev ter zagovor (predstavitev in evalvacija opravljenega dela).

Ljubljana, 30. 9. 2022
Ravnatelj: dr. Tadej Braček

Prijava na zaključni izpit (obrazec): PRIJAVA (pdf)

1. OPRAVLJANJE ZAKLJUČNEGA IZPITA

Zaključni izpit lahko opravlja kandidat, ki je uspešno končal zaključni letnik srednjega poklicnega izobraževanja oziroma je dosegel predpisano število kreditnih točk in je opravil druge s programom določene obveznosti.

2. OBSEG IN ZGRADBA ZAKLJUČNEGA IZPITA

Obseg in zgradbo zaključnega izpita določa izobraževalni program, ki je dostopen na spletnem naslovu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2011/programi/SPI/index.htm

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2011/programi/SPI/frizer_2010/kazalo.htm

Zaključni izpit obsega:

 • slovenščino,
 • storitev in zagovor.

Ključne in poklicne kompetence, način opravljanja izpita in ocenjevanje določata ustrezna izpitna kataloga, objavljena na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2011/programi/SPI/frizer_2010/kazalo.htm

https://cpi.si/wp-content/uploads/2020/08/IK_Frizer_2020.pdf

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2011/programi/SPI/KZ-IK/katalog.htm

 

3. SLOVENŠČINA (1. izpitna enota)

Deli izpita:

 • pisni del izpita
 • ustni del izpita

Členitev pisnega dela izpita in trajanje:

 • Branje/poslušanje neumetnostnega (strokovnega/ uradovalnega) besedila (približno 400 besed) in pisno razčlenjevanje neumetnostnega besedila: 45 minut
 • Pisanje neumetnostnega (uradovalnega) besedila: 45 minut

Skupaj: 90 minut

Dovoljeni pripomočki na pisnem izpitu: nalivno pero ali kemični svinčnik.

Členitev ustnega dela izpita:

 • Zagovor pisnega dela izpita
 • Pogovor o prebranem književnem besedilu ob odlomku na izpitnem listu
 • Pogovor o prebranem književnem besedilu za domače branje

Trajanje: 20 minut priprave na ustni del izpita in 20 minut ustni del izpita

Dodatna navodila glede vsebin in izvedbe 1. izpitne enote dobijo kandidati na začetku šolskega leta pri urah slovenščine. To pa je dostopno tudi na spletni strani ministrstva (http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/SPI/KZ-IK/katalog.htm), kjer je objavljen izpitni katalog (slovenščina) za zaključni izpit.

4. OPROSTITEV OPRAVLJANJA IZPITA

Kandidat, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita.

 

5. STORITEV IN ZAGOVOR (2. izpitna enota)

V šolskem letu 2022/2023 je za storitev razpisana tema:

 • Slavnostne pričeske za zaključni ples

1. SLAVNOSTNE PRIČESKE ZA ZAKLJUČNI PLES

Kandidat v sklopu izbrane teme na zaključnem izpitu opravlja naslednja dela:

 • zahtevno barvanje na ženskem modelu (dvostopenjsko barvanje ali dvobarvni prameni),
 • žensko modno striženje in oblikovanje pričeske s fenom in ščetko,
 • oblikovanje slavnostne večerne pričeske za zaključni ples (na ženskem modelu),
 • ličenje za zaključni ples (na istem modelu),
 • nega rok in nohtov (na istem modelu),
 • moško striženje in oblikovanje pričeske za zaključni ples (na moškem modelu),
 • poročilo in spremljajoča dokumentacija storitev ter zagovor (predstavitev in evalvacija opravljenega dela).

Vse navedene storitve opravljajo kandidati, ki so uspešno končali zaključni letnik srednjega poklicnega izobraževanja in opravili druge s programom določene obveznosti. Po razporedu, ki je objavljen na spletni strani šole in oglasni deski, opravljajo storitve pri mentorju (učitelju praktičnega pouka) v šolskem salonu. Kandidati se zberejo pred šolskim salonom približno 15 minut pred začetkom opravljanja storitev. Storitve opravijo v enem dnevu in sicer v 6 urah. S seboj prinesejo vse pripomočke, ki so predpisani za opravljanje storitve.

Mentor/-ica spremlja in ocenjuje opravljanje posameznih storitev. Kandidat pred in po opravljeni storitvi model fotografira, fotografije pa so obvezni del poročila in predstavitve na zagovoru.

ZAGOVOR

Kandidat na zagovoru, ki poteka v šoli, odda dopolnjeno poročilo in predstavitev storitev (PowerPoint). Na zagovoru pred tričlansko komisijo predstavi in opiše opravljene storitve. Izpraševalec je mentor.

Trajanje: 20 minut

Mentorji druge izpitne enote (storitev in zagovor) zaključnega izpita v šolskem letu 2022/2023 so:

 • Barbara Bevc (3. d)
 • Lidia Čerpnjak (3. e)
 • Mojca Čuden (3. f)
 • Zoran Gajić (3. e)
 • Marinka Jarm (3. d)
 • Gašper Karničar (3. c)
 • Karmen Markovič (3. a)
 • Romana Marolt (3. b)
 • Renata Strmec (3. f)
 • Karmen Štrus Zore (3. c)
 • Urša Troha (3. a)
 • Marko Žagar (3. b)

 

Časovni razpored in postopek oddaje poročila:

 

19. 12. 2022 Oddaja osnutka poročila mentorju v e-obliki v orodju Teams. (3. b, 3. c, 3. f)
 6.  1. 2023 Jezikovni, strokovni pregled osnutka in povratna informacija mentorja.
21. 4. 2023 Oddaja osnutka poročila mentorju v e-obliki v orodju Teams. (3. a, 3. d, 3. e)
12. 5. 2023 Jezikovni, strokovni pregled osnutka in povratna informacija mentorja.
19. 5. 2023 Oddaja končne verzije osnutka poročila mentorju v e-obliki v orodju Teams.

 

Kandidat mora oddati poročilo o storitvah v skladu z obrazci in navodili šole, ki je jezikovno in slovnično ustrezno in pregledano, drugače mentor poročilo zavrne in kandidat ne more pristopiti k drugi izpitni enoti zaključnega izpita v roku prijave.

 

OCENJEVANJE

V skladu s predmetnim izpitnim katalogom se ocenjujejo pri navedenih storitvah naslednja področja:

 

6. KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA 2022/2023

V skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport si pridržujemo pravico do sprememb.

7. PRIZNAVANJE OPRAVLJENIH IZPITOV

Kandidatu, ki si je pridobil srednjo poklicno ali enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih oziroma je pri zaključku izobraževanja opravil izpit iz prve izpitne enote, se pri pridobitvi novega naziva srednje poklicne izobrazbe prizna slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina na narodno mešanem območju), ne glede na način zaključka izobraževanja, ki je tedaj veljal.

Kandidatu, ki je opravil enakovreden izpit iz druge in tretje izpitne enote zaključnega izpita po drugem programu, se to prizna kot uspešno opravljen izpit iz izdelka oziroma storitve in zagovora.

Če je kandidat opravil izpit samo iz druge ali samo iz tretje izpitne enote, se mu prizna sorazmeren del izpita iz izdelka oziroma storitve in zagovora.

Kandidatu iz prvega odstavka tega člena se prizna izdelek oziroma storitev in zagovor, če so vsebine enakovredne v obsegu najmanj 70 %.

 

ŠOLSKA KOMISIJA ZA ZAKLJUČNI IZPIT

Zaključni izpit na šoli vodi šolska komisija za zaključni izpit, ki jo sestavljajo: predsednik, namestnik, tajnik, trije člani in njihovi namestniki.

Šolsko komisijo za zaključni izpit Srednje frizerske šole Ljubljana sestavljajo:

Člani šolske komisije za zaključni izpit Nadomestni člani
dr. Tadej Braček, predsednik šolske komisije za zaključni izpit Anja Sovič, namestnica predsednika šolske komisije za zaključni izpit
Darjan Mihelec, tajnik šolske komisije za zaključni izpit
1. Urša Troha, članica 1. Karmen Markovič, namestnica
2.  Romana Marolt, član 2. Barbara Bevc, namestnica
3. Andreja Kordiš, članica 3. Darka Dujmović Verdenik, namestnica

 

Več informacije v zvezi z zaključnim izpitom dobite pri tajniku šolske komisije za zaključni izpit, Darjanu Mihelcu, v času govorilnih ur ali preko povezave v Microsoft Teams.

 

Ljubljana, 23. 11. 2022___________________________________________________Ravnatelj: dr. Tadej Braček

 

Dostopnost